RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO

Poniżej przedstawiamy informacje na temat sposobu przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych, oraz przysługujących w związku z tym prawach. Podjęliśmy starania by dane osobowe zgromadzone przez nas były bezpieczne i należycie je zabezpieczamy. Zgoda na przechowywanie i przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU „SEGAL” Sebastian Waindzoch z siedzibą: 45-325 Opole, ul. Światowida 5 (SEGAL). Jako administrator gromadzimy dane uzyskane podczas zawierania z Państwem min. transakcji handlowej lub umowy o współ-pracy, a w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres sie-dziby, numer rachunku bankowego,
 • w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w ABC Data przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania z Państwem transakcji handlowych związanych z dokonaniem sprzedaży towarów oraz świadczeniem oferowanych przez nas usług,
 • realizacji obowiązków SEGAL przewidzianych prawem, w tym w szczególności wy-stawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • realizacji obowiązków związanych czynnościami świadczonymi w ramach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.
 • świadczenia serwisu urządzeń fiskalnych i niefiskalnych zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie obsługi tych urządzeń.
 • ochrony praw SEGAL zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności docho-dzenia zaległych płatności,
 • przedstawienia propozycji oferowanych przez nasza firmą towarów i usług,

SEGAL może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • producentom i Importerom Urządzeń Fiskalnych w celu konieczności przeprowadzenia rejestracji urządzeń wynikającej z obowiązujących przepisów w tym zakresie, jak również w celu świadczenia usług związanych z obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną.
 • producentom oprogramowania w celu rejestracji i aktywacji licencji oprogramowania, bądź świadczenia usług dodatkowych.
 • podmiotom z którymi SEGAL ma zawartą umowę współpracy (Przetwarzających dane) w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartych umów / transakcji. W szczególności SEGAL może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, firmy kurierskie, przedsiębiorstwa świadczące usługi pocztowe, podwykonawcy, banki, firmy windykacyjne.
 • podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z SEGAL umów lub porozumień do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez SEGAL,
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

SEGAL zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Zgromadzone dane osobowe SEGAL będzie przechowywał przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te
są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa jako Klientów i SEGAL.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Panią/Pana zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z PPHU SEGAL poprzez formularz kontaktowy

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji i jej modyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem.